Friday, April 25, 2008

ABU BAKAR R.A PEMIMPIN SELEPAS RASULLULLAH S.A.W

Nama sebenar Abu Bakar as-Siddiq adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka`ab bin Sa`ad bin Taim bin Murrah bin Ka`ab bin Lu`ai bin Ghalib bin Fihr al-Qurasy at-Taimi – radhiyallahu`anhu. Bertemu nasabnya dengan Nabi pada moyangnya yang bernama Murrah bin Ka’ab bin Lu’ai. Beliau merupakan ketua bagi orang Muslim selepas kewafatan Rasulullah s.a.w.

Terdapat sebahagian pihak yang mengatakan bahawa beliau bukan individu yang seharusnya menduduki tempat itu. Contohnya apa yang difitnahkan oleh golongan Syi’ah Rafidiah yang menegakkan bahawa Ali bin Abu Talib merupakan individu yang tepat.

Para ulama berbeza pendapat mengenai bagaimana Abu Bakar as-Siddiq diangkat menjadi khalifah yang pertama selepas Rasullullah wafat. Adakah beliau dipilih berdasarkan kepada nas secara langsung oleh Rasullullah atau dilakukan berdasarkan kepada musyawwarah kaum muslimin pada ketika itu.

Menurut Hasan al-Basri dan sebahagian ulama dari kalangan ahlul hadits bahawa Abu Bakar dipilih sebagai khalifah berdasarkan kepada nas yang samar dan isyarat dari Rasullullah. (Lihat Syarh Aqidah ath-Thahawiyah, hal. 471)

ISYARAT-ISYARAT DARI RASULLULLAH S.A.W

Terdapat banyak dalil-dalil yang diisyaratkan oleh Rasullullah secara tidak langsung bahawa Abu Bakar merupakan individu yang paling layak menggantikan beliau selepas kewafatannya. Isyarat-isyarat tersebut adalah seperti berikut:

1. Abu Bakar dipilih sebagai imam solat menggantikan Rasulullah s.a.w

Hadith-hadith yang menyatakan Abu Bakar telah diperintahkan untuk memimpin solat menggantikan Rasulullah sangat masyhur. Salah satu di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Musa.

Ketika Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam sakit tenat beliau berkata: “Suruhlah Abu Bakar untuk mengimami manusia”. Maka berkatalah Aisyah: “Ya Rasulullah sesungguhnya Abu Bakar adalah seorang laki-laki yang amat perasa (mudah menangis). Bagaimana dia akan menggantikan kedudukanmu, dia tidak akan mampu untuk memimpin manusia”. Rasulullah berkata lagi: “Perintahkanlah Abu Bakar untuk mengimami manusia! Sesungguhnya kalian itu seperti saudara-saudaranya Nabi Yusuf”. Abu Musa berkata: maka Abu Bakar pun mengimami shalat dalam keadaan Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam masih hidup. (HR. Bukhari Muslim)

2. Perintah untuk meneladani Abu Bakar radhiallahu ‘anhu

Rasulullah s.a.w bersabda: Teladanilah dua orang setelahku, Abu Bakar dan Umar…
(HR. Tirmidzi dan Hakim, dan dishahihkan oleh Al-Albani dalam Ash-Shahihah no. 1233)

Syaikh Albani menyatakan bahawa hadith ini diriwayatkan dari beberapa sahabat, seperti Abdullah bin Mas’ud, Hudzaifah Ibnul Yaman, Anas bin Malik dan Abdullah bin Umar. Hadith ini juga dikeluarkan oleh banyak pakar-pakar ahlul hadith seperti Tirmidzi, Hakim, Ahmad, Ibnu Hibban, ath-Thahawi, al-Humaidi, Ibnu Sa’ad, Ibnu Abi ‘Ashim, Abu Nu’aim, Ibnu Asakir dan lain-lain. (Lihat Silsilah Ahadith ash-Sahihah, juz 3 hal. 234, hadits no. 1233)

3. Abu Bakar adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah

Disebutkan dalam suatu riwayat dari ‘Amr bin ‘Ash:Bahwasanya Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam telah mengutus Abu Bakar memimpin pasukan dalam perang Dzatu Tsalatsil. Aku mendatangi Rasulullah dan bertanya kepada beliau: “Siapakah orang yang paling engkau cintai?” Beliau shalallahu ‘alaihi wasallam menjawab: “Aisyah.” Aku berkata: “Dari kalangan laki-laki wahai Rasululah?” Beliau menjawab: “Ayahnya”. Aku berkata: “Kemudian siapa?” Beliau menjawab: “Umar”. Kemudian beliau menyebutkan beberapa orang.
(HR. Bukhari dalam Fadhailil A’mal, fathul Bari juz ke 7, hal. 18 dan Muslim dalam Fadhailus Shahabah juz ke-4 hal. 1856 no. 2384)

4. Abu Bakar dijadikan wakil menggantikan Rasulullah

Diriwayatkan dari Jubair bin Muth’im, dia berkata:Datang seorang wanita kepada Nabi shalallahu ‘alaihi wasallam, maka Rasulullah menyuruhnya untuk datang kembali. Maka wanita itu mengatakan: “Bagaimana jika aku tidak mendapatimu?” –seakan-akan wanita itu memaksudkan jika telah meninggalnya Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam. Beliau menjawab: “Jika engkau tidak mendapatiku, maka datangilah Abu Bakar”.
(HR. Bukhari dan Muslim, )

Hadith ini merupakan isyarat yang jelas dari Rasulullah shalallahu bahawa yang akan menggantikan dirinya sepeninggalan beliau adalah Abu Bakar ash-Siddiq.

5. Rencana Rasulullah untuk menulis wasiat kepada Abu Bakar Lebih tegas lagi ketika Rasulullah sakit, beliau telah memerintahkan kepada ‘Aisyah untuk memanggil ayahnya (Abu Bakar), untuk diberikan wasiat kepadanya. Tetapi kemudian beliau mengatakan: “Allah dan kaum mukminin tidak akan redha, kecuali Abu Bakar”.

Dari ‘Aisyah radhiallahu ‘anhu?, ia berkata; berkata kepadaku Rasulullah s.a.w: “Panggillah Abu Bakar Bakar, Ayahmu dan saudaramu, sehingga aku tulis satu tulisan (wasiat). Sungguh aku khawatir akan ada seseorang yang menginginkan (kepemimpinan –pent.), kemudian berkata: “Aku lebih utama”. Kemudian beliau bersabda: “Allah dan orang-orang beriman tidak meredhai kecuali Abu Bakar”.
(HR. Muslim 7/110 dan Ahmad (6/144); Lihat Ash-Sha-hihah, juz 2, hal. 304, hadits 690)

Dalam riwayat ini jelas, Rasulullah s.a.w menghendaki dengan isyaratnya beliau bahawasanya Abu Bakar lah yang lebih layak menjadi khalifah sepeninggalnya. Tetapi beliau tidak jadi menulis wasiatnya, karena beliau yakin kaum mukminin tidak akan berselisih terhadap penunjukkan Abu Bakar sebagai khalifah. Dan hal ini terbukti, setelah Rasulullah s.a.w wafat. Kaum muslimin sepakat untuk memilih Abu Bakar sebagai khalifah.

6. Abu Bakar adalah orang terdekat dan kekasih Rasulullah s.a.w

Dari Abu Sa’id r.a bahwasanya Rasulullah s.a.w sedang duduk di atas mimbar, beliau bersabda: “Allah memberikan pilihan kepada seorang hamba antara diberi keindahan dunia atau apa yang ada di sisi-Nya. Maka hamba tersebut memilih apa yang ada di sisi-Nya. Maka Abu Bakar pun menangis seraya berkata: bapa-bapa dan ibu-ibu kami sebagai tebusan wahai Rasulullah s.a.w. Abu Sa’id berkata: Rasulullah s.a.w itulah hamba yang diberi pilihan tersebut dan ternyata Abu Bakar adalah orang yang paling tahu di antara kami. Maka bersabdalah Rasulullah s.a.w: “Sesungguhnya manusia yang paling berjasa kepadaku dengan harta dan jiwanya adalah Abu Bakar. Kalau aku mengambil seorang kekasih, niscaya aku akan mengambil Abu Bakar sebagai khalil (kekasih), tetapi persaudaraan Islam lebih baik. Tidak tersisa masjid satu pintu pun, kecuali pintunya Abu Bakar.
(HR. Bukhari dengan Fathul Bary, juz 7, hal. 359, hadith 3654; Muslim dengan Syarh Nawawi, juz 15 hal. 146, hadith 6120)

Al-Khullah adalah kecintaan yang paling tinggi. Ulama menyatakan bahawa darjat khullah lebih tinggi dari tingkatan mahabbah. Oleh karena itu seorang yang disebut sebagai khalil, lebih tinggi kedudukannya daripada habib. Di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah bahwa Allah hanya mengambil dua orang manusia sebagai khalil, yaitu nabi Ibrahim dan Muhammad s.a.w. Sedangkan masalah mahabbah Allah sering menyebutkan dalam al-Qur’an, Allah mencintai orang-orang yang beriman, sabar, berjihad di jalan-Nya dan lain-lain.Oleh karena itu Rasulullah s.a.w menyatakan kalau saja beliau menjadikan khalil, maka niscaya Abu Bakarlah orangnya. Hal ini menunjukkan bahawa Abu Bakar adalah orang yang terdekat dan paling dicintai oleh Rasulullah s.a.w. Hanya sahaja beliau tidak mengambil khalil dari kalangan manusia.

KESIMPULAN

Melaui isyarat-isyarat yang telah diberikan cukuplah untuk dijadikan hujjah yang tegas bahawa Abu Bakar merupakan orang yang paling layak menjadi khalifah menggantikan Rasullullah s.a.w. ini juga membuktikan bahawa beliau adalah seorang khalifah yang sah. Tidak ada golongan yang mengingkari dan tidak meridhai melainkan mereka yang mempunyai penyakit yang parah di hati-hati mereka. Wallahu a’lam

No comments: